The 17th IEEE International Conference on IC Design and Technology

Committees

Executive Committee

Advisory Committee: Ming Liu (IMECAS)
Hui Yang (Sinano)
Yin Shi (IOSCAS)
John Peng(SMIC)
2019 Conference Chair Yilong Hao (PKU)
2019 Conference Co-chair: Yao-Hui Zhang (Sinano)
Cezhou Zhao (XJTLU)
Mingxiang Wang (Soochow Univ.)
General Chair: Stefano D’Amico (Univ. of Salento)
Andrea Scarpa (NXP Semiconductors)
Executive Chair: Bich-Yen Nguyen (Soitec)
Thuy Dao (NXP)
Keynote Chair: Mariam Sadaka (MWM Consulting)
Yao-Hui Zhang (Sinano)
Local Arrangement Chair: Helun Song (Sinano)
Ying Li (Soochow Univ.)
Wen Liu (XJTLU)
Shouxiang Li(SICIA)
Technical Conference Chair: Mingxiang Wang (Soochow Univ.)
Xiao Gong (NUS)
Cuiqin Xu (Huali)
Yan Wang (TSU)
Tutorial Chair: Oliver Weber (CEA-Leti)
Exhibition Chair: Xuefeng Shao (ON Semiconductor)
Zhengyu Zheng (ON Semiconductor)
Publicity & Award Chair: Kin P. Cheung (NIST)
Maojun Wang (PKU)
Publication Chair: Chun Zhao (XJTLU)
Desheng Jiang (ISCAS)
Yi Zhao(ZJU)
Treasurer: Helun Song (Sinano)
Dina Triyoso (TEL)
Wen Liu (XJTLU)
Secretary: Zhanqiang Ru (Sinano)