The 17th IEEE International Conference on IC Design and Technology

Contacts

For technical information about the conference, please contact:

1

Prof. Cezhou Zhao
Xi’an Jiaotong-liverpool University
111 Ren'ai Road Suzhou China
E-Mail: 
cezhou.zhao@xjtlu.edu.cn

2

Prof. Mingxiang Wang
Soochow University
No.1,Shizi street Suzhou China
E-Mail: 
mingxiang_wang@suda.edu.cn

For information about paper submission, please contact:

1

Chun Zhao
Xi’an Jiaotong-liverpool University
111 Ren'ai Road Suzhou China
E-Mail: 
chun.zhao@xjtlu.edu.cn

2

Ying Li
Soochow University
No.1,Shizi street Suzhou China
E-Mail: 
yli4@suda.edu.cn

Secretariat and For information about registration, etc. please contact:

1

Wen Liu(Responsible for personnel outside China)
Xi’an Jiaotong-liverpool University
111 Ren'ai Road Suzhou China
E-Mail:
wen.liu@xjtlu.edu.cn

TEL:+86-512-88167756(From 8 a.m. to 8 p.m. Beijing Time)

2

Zhanqiang Ru(Responsible for Chinese personnel)
Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics, CAS
398 Ruoshui Road Suzhou China
E-Mail: 
zqru2008@sinano.ac.cn

TEL:+86-18915566763(From 8 a.m. to 8 p.m. Beijing Time)